Non sei ancora registrato? REGISTRATI

Hai dimenticato la password?

Passato, presente, Garzanti.
Il futuro sempre a portata di mano.
Prova la nostra ricerca

Lemmario Italiano Inglese

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

N 2
N.D.
N.H.
N.N.
N.T.
N/D
NA
NAD
NADP
NAS
NASA
NASDAQ
NATO
NCEU
NCT
NE
NNE
NNO
NO
NOCS
NOE
NT
NU
Namìbia
Nanchìno
Napoleóne
Narcìso
Natalìa
Natàle
Nausìcaa
Navàrra
Nemèa
Nepóte
Nerèo
Neróne
Nettùno
Niagàra
Nicaràgua
Niccolò
Nicobàre, Ìsole
Nicomède
Nicèa
Nicòla
Nigèria
No.
Nobel
Nord Amèrica
Norimbèrga
Normandìa
Norvègia
Noè
Noèmi
Numìdia
Nuòva Caledònia
Nuòva Dèlhi
Nuòva Guinèa
Nuòva Inghiltèrra
Nuòva Scòzia
Nuòva Yòrk
Nuòva Zelànda
Nuòve Èbridi
Nuòvo Gàlles del Sud
Nuòvo Mèssico
Nàdia
Nàndo
Nàpoli
Nàsso
Nàzareth
Nèmesi
Nèpal
Nèsso
Nèstore
Nìger
Nìke
Nìlo
Nìnive
Nìno
Nìobe
Nìzza
Nònna Pàpera
Nòra
Nòrma
Nùbia
n
n.
n.b.
n.d.a.
n.d.e.
n.d.r.
n.d.t.
nF
nabàbbo
nadiràle
nadìr
naftalène
naftalìna
naftenàto
naftilammìna
naftochinóne
naftogènesi
naftàlico
naftène
naftènico
naftìle
naftòlo
nagàna
namibiàno
nanchìno
nandrolóne
nandù
naneròttolo
nannùfaro
nanocefalìa
nanocurie
nanocèfalo
nanomètro
nanosecóndo
nanotecnologìa
nanìsmo
nanìstico
nanùfero
napoletanità
napoletanìsmo
napoletàna
napoletàno
napoleònico
napoleóne
nappìna
napèa
napèllo
narbonése
narceìna
narcisìsmo
narcisìsta
narcisìstico
narco
narco-
narcodòllaro
narcotizzazióne
narcotizzàre
narcotrafficànte
narcotràffico
narcotèst
narcotìna
narcotìsmo
narcìso 1
narcìso 2
narcòsi
narcòtico
narghilè
narratologìa
narratìva
narratìvo
narratóre
narrazióne
narràbile
narrànte
narràre
nartèce
narvàlo
narìce
nasalità
nasalizzazióne
nasalizzàre
nascitùro
nascondarèllo
nascondìglio
nascondìno
nascostaménte
nascènte
nascóndere
nascósi
nascósto
nasièra
nasofaringèo
nasofarìnge
nasolabiàle
nasolacrimàle
nasopalatìno
nastratrìce
nastratùra
nastrifórme
nastrotèca
nastràre
nastrìno
nastìa
nastùrzio
nasàle
nasàta
nasèllo 1
nasèllo 2
nasétto
nasìca
nasóne
nasùto
natalità
natalìzio
natatòrio
natatóia
natazióne
natimortalità
natività
nativìsmo
natrolìte
natrìce
naturalità
naturalizzazióne
naturalizzàre
naturalménte
naturalézza
naturalìsmo
naturalìsta
naturalìstico
naturamortìsta
nature
naturopatìa
naturàle
naturìsmo
naturìsta
naturìstico
naturòpata
natàbile
natàle 1
natàle 2
natànte
natìo
natìvo
natùra
naufragàre
naufràgio
naupatìa
nauseabóndo
nauseàre
nauseàto
nav.
navalmeccànica
navalmeccànico
navalìsmo
navalìstico
navette
navicolàre
navicèlla
navicèllo
navigabilità
navigatóre
navigazióne
navigàbile
navigànte
navigàre
navigàto
navimodellìsmo
navimodellìsta
navoncèlla
navàle
navàrca
navàta
navétta
navìglio
navóne
naz.
nazarèno
nazifascìsmo
nazifascìsta
nazificàre
nazionalcomunìsmo
nazionalcomunìsta
nazionalcomunìstico
nazionalità
nazionalizzazióne
nazionalizzàre
nazionalpopolàre
nazionalsocialìsmo
nazionalsocialìsta
nazionalsocialìstico
nazionalìsmo
nazionalìsta
nazionalìstico
nazionàle
naziskìn
nazióne
nazzarèno
nazìsmo
nazìsta
nazìstico
naïf
ne
neandertaliàno
nebbiosità
nebbiògeno
nebbiòlo
nebbióne
nebbióso
nebulizzatóre
nebulizzazióne
nebulizzàre
nebulosità
nebulàre
nebulósa
nebulóso
necessariaménte
necessità
necessitàre
necessitàto
necessàrio
necro-
necrofagìa
necrofilìa
necrofobìa
necrologìa
necrologìsta
necrològico
necrològio
necromanzìa
necropsìa
necroscopìa
necroscòpico
necrotizzànte
necrotizzàre
necròfago
necròfilo
necròforo
necròpoli
necròsi
necròtico
nectònico
neerlandése
nefandézza
nefelinìte
nefelometrìa
nefelìna
nefelòmetro
nefologìa
nefoscopìa
nefoscòpio
nefrectomìa
nefro-
nefrolitìasi
nefrologìa
nefrològico
nefropatìa
nefroptòsi
nefrorragìa
nefroscleròsi
nefrotomìa
nefrìte 1
nefrìte 2
nefrìtico
nefròide
nefròlito
nefròlogo
nefròsi
nefróne
nefàndo
nefàsto
nefèlio
negativaménte
negatività
negativìsmo
negatoscòpio
negatróne
negatìva
negatìvo
negatòrio
negatóne
negatóre
negazionìsmo
negazionìsta
negazióne
neghittosità
neghittóso
negligènte
negligènza
neglètto
neglìgere
negoziabilità
negoziatóre
negoziazióne
negoziàbile
negoziàle
negoziànte
negoziàre
negoziàto
negrito
negrità
negritùdine
negrièro
negromantésco
negromanzìa
negromànte
negròide
negàbile
negàre
negàto
negòzio
negùndo
nelùmbo
nematocìda
nematòdo
nembostràto
nemméno
nemoràle
nemàtico
nemèo
nemìco
nenùfaro
neo-
neo-con
neoaccadèmico
neoacquìsto
neoassùnto
neoavanguàrdia
neocapitalìsmo
neocapitalìsta
neocapitalìstico
neoclassicìsmo
neoclassicìsta
neoclàssico
neocolonialìsmo
neocolonialìsta
neocolonialìstico
neocomunìsta
neocontrattualìsmo
neocorporativìsmo
neodiplomàto
neodìmio
neoebràico
neoegiziàno
neoellènico
neoelètto
neoempirìsmo
neofascìsmo
neofascìsta
neofascìstico
neoformazióne
neogrèco
neogène
neogòtico
neohegeliàno
neoidealìsta
neoimpressionìsmo
neokantiàno
neolalìa
neolatìno
neolaureàto
neoliberalìsmo
neologìa
neologìsmo
neologìsta
neolìtico
neològico
neomercantilìsmo
neomicìna
neomàmma
neonatologìa
neonatàle
neonatòlogo
neonazìsmo
neonazìsta
neonàto
neopaganésimo
neopatentàto
neopentecostalìsmo
neopentecostàle
neopersiàno
neopitagòrico
neoplasticìsmo
neoplasìa
neoplatonìsmo
neoplatònico
neoplàsma
neoplàstico
neopositivìsmo
neopositivìsta
neopositivìstico
neoprène
neopurìsmo
neopurìsta
neopàllio
neorealìsmo
neorealìsta
neorealìstico
neoricardiàno
neoromàntico
neoscolàstica
neoscolàstico
neostòma
neotenìa
neoterìsmo
neotestamentàrio
neotomìsmo
neotomìsta
neotomìstico
neotropicàle
neotènico
neotèrico
neozelandése
neozòico
nepalése
nepitèlla
nepotìsmo
nepotìsta
nepotìstico
neppùre
nepènte
nerazzùrro
nerborùto
nerbàta
nereggiàre
nerofùmo
nerolidòlo
neroniàno
nervatùra
nervosità
nervosìsmo
nervàto
nervétti
nervìno
nervóso
neràstro
nerèide
nerétto
nerézza
nerìccio
nerìtico
neròlo
nerógnolo
nerùme
nesosilicàto
nessùno
nestorianésimo
nestoriàno
nestàia
net
nettalìngua
nettaménte
nettapièdi
nettapénne
nettapìpe
nettarìfero
nettarìna
nettarìno
nettuniàno
nettunìsmo
nettunìte
netturbìno
nettàre 2
nettàreo
nettàrio
nettézza
nettùnio
neumàtico
neuralgìa
neurastenìa
neurectomìa
neurilèmma
neuro-
neuroanatomìa
neurobiologìa
neurobiòlogo
neuroblastòma
neuroblàsto
neurochirurgìa
neurochirùrgico
neurochirùrgo
neurocrànio
neurodegeneratìvo
neurodelìri
neurofibromatòsi
neurofibrìlla
neurofisiològico
neurofisiòlogo
neuroglìa
neuroipòfisi
neurologìa
neurolàbile
neurolèttico
neurològico
neuromuscolàre
neuronàle
neuropatologìa
neuropatìa
neuropatòlogo
neuroplègico
neuropsichiatrìa
neuropsichiàtra
neuropsichiàtrico
neuropsicologìa
neuropsicològico
neuropsicòlogo
neuropàtico
neurormóne
neurosciènza
neurosecernènte
neurospòra
neurotomìa
neurotossìna
neurotrasmettitóre
neurotròfico
neurotòssico
neurovegetatìvo
neuràle
neuràsse
neurìna
neurìte
neurìtico
neuròlogo
neuròma
neuròmero
neuròsi
neuròttero
neuróne
neutralità
neutralizzazióne
neutralizzàbile
neutralizzànte
neutralizzàre
neutralìsmo
neutralìsta
neutralìstico
neutrofilìa
neutropenìa
neutràle
neutrìno
neutròfilo
neutrònico
neutróne
nevicàre
nevicàta
nevischiàre
nevosità
nevralgìa
nevrastenìa
nevrastènico
nevro-
nevroglìa
nevropatìa
nevrotizzazióne
nevrotizzàre
nevràlgico
nevràsse
nevrìte
nevròsi
nevròtico
nevvéro
nevàio
nevàto
nevìschio
nevòmetro
nevóso 1
nevóso 2
new age
new economy
new wave
newsgroup
newsletter
newton
newtoniàno
newyorkése
neànche
neòfita
neòtrago
ne’
ni 1
ni 2
niacìna
nibelùngico
nibelùngo
nicaraguènse
nicchiàre
niccolìte
nichelatóre
nichelatùra
nichelcròmo
nichelàre
nichelìna
nichelìno
nichelóso
nichilìsmo
nichilìsta
nichilìstico
nichèlico
nichèlio
nickel
nicotinammìde
nicotinìsmo
nicotìna
nicotìnico
nictalopìa
nictemeràle
nictofobìa
nictàlope
nictògrafo
nictùria
nidificazióne
nidificàre
nidiàce(o)
nidiàta
nidìcolo
niellatóre
niellatùra
niellàre
nielsbòrio
nientediméno
nientepopodiméno
nietzschiàno
nigeriàno
nigerìno
night
night-club
nightglow
nigrosìna
nigèlla
nihilìsmo
nilgài
nilpotènte
nilòta
nilòtico
ninfomanìa
ninfàle
ninfèa
ninfèo
ninfétta
ninfòmane
ninfòsi
ninnanànna
ninnolàre
ninnàre
nipiologìa
nipiològico
nipitèlla
nipiòlogo
nipponìsmo
nippònico
nipóte
nirvàna
nirvànico
nistatìna
nistàgmo
nit
nitidaménte
nitidézza
nitratazióne
nitratàre
nitratìna
nitratóre
nitratùra
nitrificazióne
nitrificànte
nitrificàre
nitrièra
nitro-
nitrobattèrio
nitrobenzène
nitrocellulósa
nitrocotóne
nitroderivàto
nitrofosfàto
nitroglicerìna
nitrogrùppo
nitrometàno
nitros(o)-
nitrosazióne
nitrosìle
nitrurazióne
nitràre
nitràto
nitrìle
nitrìlico
nitrìre
nitrìto 1
nitrìto 2
nitròfilo
nitròmetro
nitrònio
nitrósa
nitróso
nitrùro
nittitazióne
nittitànte
nittìcora
nitóre
nivazióne
nivàle
nivòmetro
nix
nizzàrdo
nièllo
niènte
niòbio
niùbbo
niùno
no fly zone
no frost
no global
no profit
no tax area
nobildònna
nobilitazióne
nobilitàre
nobilitàto
nobiliàre
nobilménte
nobiltà
nobiluòmo
nobilésco
nobilùme
nobèlio
nocchière
nocciolàia
nocciolàto
noccioléto
nocciolìna
nocciòla
nocciòlo 2
nocepèsca
nocepèsco
noch
nocicettóre
nocicezióne
nocività
noctilùca
nocuménto
nocèlla
nocéto
nocìno
nocìvo
nodosità
nodulectomìa
nodulàre
nodulóso
nodàle
nodèllo
nodìno
nodóso
noemàtico
noiosità
noisette
noiàltri
noióso
noleggiaménto
noleggiatóre
noleggiànte
noleggiàre
nolontà
nolènte
noléggio
nomadìsmo
nomenclatóre
nomenclatùra
nomenklatùra
nominalizzatóre
nominalizzazióne
nominalizzàre
nominalménte
nominalìsmo
nominalìsta
nominalìstico
nominataménte
nominativaménte
nominatività
nominatìvo
nominàbile
nominàle
nominàre
nominàto
nomofìllo
nomografìa
nomogràmma
nomogènesi
nomotètico
nomàre
nomèa
nomìgnolo
nomògrafo
non profit
non stop
non-
nonagenàrio
nonagèsimo
nonchalance
nonché
nonconformìsmo
nonconformìsta
nonconformìstico
noncurànte
noncurànza
nondiméno
nonnìsmo
nonnùlla
nonostànte
nonsense
nonsènso
nontiscordardimé
nonviolènto
nonviolènza
nonàno
nonétto
nonìle
noradrenalìna
norcinerìa
norcìno
nord-èst
nord-òvest
nordafricàno
nordamericàno
nordatlàntico
nordcoreàno
nordeuropèo
nordoccidentàle
nordorientàle
nordìsta
norepinefrìna
normalità
normalizzatóre
normalizzazióne
normalizzàre
normalizzàto
normalménte
normatività
normatìva
normatìvo
normazióne
normoblàsto
normocìto
normodotazióne
normodotàto
normoergìa
normoglicèmico
normolìneo
normopéso
normotensióne
normotermìa
normotéso
normotìpo
normàle
normànno
normàto
normògrafo
norrèno
norvegése
norìte
noso-
nosocomiàle
nosocòmio
nosofobìa
nosografìa
nosogènesi
nosologìa
nosològico
nossignóre
nostalgìa
nostomanìa
nostràle
nostràno
nostròmo
nostàlgico
notabilità
notabilàto
notariàto
notarìle
notazióne
notebook
notevolménte
notificatóre
notificazióne
notificàbile
notificàndo
notificàre
notiziàrio
notonètta
notoriaménte
notorietà
nottambulìsmo
nottetèmpo
nottilucènte
nottilùca
nottolìno
nottolóne
nottàmbulo
nottàta
nottùrna
nottùrno
notàbile
notàio
notàre
notévole
notìfica
notìsta
notìzia
notòrio
noumènico
nouvelle cuisine
nov.
novantamìla
novantènne
novantènnio
novantèsimo
novantìna
novatóre
novazióne
novecentésco
novecentìsmo
novecentìsta
novecentìstico
novecènto
novellatóre
novellizzazióne
novellière
novellàre
novellétta
novellìno
novellìsta
novellìstica
novellìstico
novembrìno
novemìla
novennàle
novenàrio
noveràre
novilùnio
novità
noviziàle
noviziàto
novobiocìna
novocaìna
novànta
novèlla
novèllo
novèmbre
novèna
novènne
novènnio
novìzio
nozionàle
nozionìsmo
nozionìsta
nozionìstico
nozióne
noèma
noèsi
noètico
noùmeno
ns
ns.
nuance
nubifràgio
nubilàto
nubiàno
nubècola
nubìfero
nuclearizzàre
nuclearizzàto
nuclearìsta
nucleazióne
nucleoplàsma
nucleoproteìna
nucleosìde
nucleosòma
nucleotermoelèttrico
nucleotidàsi
nucleotìde
nucleàre
nucleàsi
nucleàto
nucleìna
nucleòfilo
nucleòide
nucleònica
nucleóne
nuclèico
nuclèolo
nuclìde
nucàle
nucìfraga
nude-look
nudità
nudìsmo
nudìsta
nullafacènte
nullatenènte
nullatenènza
nullaòsta
nullificazióne
nullificàre
nulliparità
nullità
nullìpara
nullìsmo
nullìsta
numeaìte
numerabilità
numeratóre
numerazióne
numericaménte
numerologìa
numerosaménte
numerosità
numeràbile
numeràle
numeràre
numeràrio
numeràto
numeròlogo
numeróso
numinóso
numismàtica
numismàtico
nummolària
nummulìte
nummulìtico
numèrico
numìdico
nuncupatìvo
nuncupazióne
nundinàle
nunziatùra
nuotatóre
nuotàre
nuotàta
nuovaménte
nuovìsmo
nuovìsta
nurse
nuràghe
nuràgico
nutazióne
nutracèutica
nutracèutico
nutriménto
nutritìvo
nutritìzio
nutritóre
nutrizionàle
nutrizionìsta
nutrizióne
nutriènte
nutrìbile
nutrìce
nutrìre
nutrìto
nuvolosità
nuvolàglia
nuvolóso
nuzialità
nuziàle
nuòcere
nuòra
nuòto
nuòva
nuòvo
nylon
nàbbo
nàbuk
nàcchera
nàcqui
nàfta
nàia 1
nàia 2
nàiade
nàilon
nàna
nànna
nàno
nàpalm
nàppa
nàrdo
nàri
nàscere
nàscita
nàso
nàspo
nàssa
nàstico
nàstro
nàtica
nàto
nàtron
nàtta
nàufrago
nàuplio
nàusea
nàuta
nàutica
nàutico
nàutilo
nàve
názi
nèbula
nècton
nègus
nèh
nèkton
nèmesi
nènia
nèo
nèon
nèrbo
nèroli
nèrvo
nèspola
nèspolo
nèsso
nèstore
nèttare 1
nèuma
nèuro
nèurula
nèuston
nèutro
nèvo
nébbia
nécessaire
négli
négligé
négride
négro
néi
nél
nélla
nélle
néllo
némbo
néro
nétto
néve
nìbbio
nìcchia
nìchel
nìcol
nìdo
nìfe
nìmbo
nìnfa
nìnna
nìnnolo
nìpplo
nìsba
nìtido
nìto
nìtrico
nìtro
nìveo
nòa
nòbile
nòcca
nòcchia
nòcchio
nòcciolo 1
nòccola
nòcqui
nòdo
nòdulo
nòia
nòli mé tàngere
nòlo
nòma
nòmade
nòmina
nòna
nòne
nònio
nònna
nònno
nòno
nònuplo
nòrd
nòrdico
nòria
nòrma
nòrna
nòstro
nòta
nòta bène
nòtes
nòto
nòtte
nòttola 1
nòttola 2
nòttua
nòtula
nòva
nòve
nòvero
nòvo
nòzze
nóce 1
nóce 2
nói
nóme
nón
nón aggressióne
nón allineaménto
nón allineàto
nón belligerànza
nón collaborazióne
nón credènte
nón docènte
nón figuratìvo
nón fumatóre
nón intervènto
nón menziòne
nón plùs ùltra
nón professionàle
nón proliferazióne
nón sò ché
nón tessùto
nón udènte
nón valóre
nón vedènte
nón èssere
nón-metàllo
nón-ìo
nùbe
nùbile
nùca
nùcleo
nùdo
nùgolo
nùlla
nùllo
nùme
nùmero
nùmida 1
nùmida 2
nùndine
nùnzio
nùtria
nùvola
nùvolo
’ndràngheta